Pharmanta Europe Ltd

Siedziba rejestrowa:
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa

Biuro Marketingu i Sprzedaży:
ul. Marconich 3 lok. 18/4
02-931 Warszawa

tel.: +48 22 299 6780, +48 505 168 760
fax: +48 22 742 1932

REGON: 361532243
NIP: 525-26-18-446
KRS: 0000557718

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe:
PKO BP S.A.: 89 1020 1042 0000 8002 0324 7608

sekretariat@pharmanta-europe.com
biuro@pharmanta-europe.com